HOME /Regulations

BIO-GO-Higher Nolikums

Erudīcijas konkurss skolēniem

1.MĒRĶIS 

Konkursa mērķis - paaugstināt 10. un 11. klašu skolēnu zināšanu līmeni inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un dažādu implantmateriālu izmantošanā medicīnā, nodrošinot kvalitatīvu pašizglītības modeli – erudīcijas konkursu skolēnu komandām.

2. KONKURSA NORISES LAIKS

2020./2021. gada BIO-GO-Higher erudīcijas konkurss notiek četrās kārtās:

no 2020. gada 15. septembra līdz 30. oktobrim – konkursa neklātienes kārta - fizikas jomā;

no 2020. gada 9. novembra līdz 18. decembrim – konkursa neklātienes kārta - ķīmijas jomā;

no 2021. gada 15. janvāra līdz 26. februārim – konkursa neklātienes kārta - bioloģijas jomā;

no 2021. gada 10. marta līdz 23. aprīlim – konkursa neklātienes kārta - medicīnas jomā;


2021. gada maijs – konkursa noslēgums, apbalvošana klātienē Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU).

3. DALĪBNIEKI

Konkursā var piedalīties 10. un 11. klašu skolēnu komandas. Minimālais skolēnu skaits vienā komandā ir četri dalībnieki, maksimālais – pieci dalībnieki, katrai komandai no sava vidus ir jāizvēlas viens komandas kapteinis. Papildus komandā jābūt vienam skolotājam – konsultantam/mentoram. Viens skolotājs var būt konsultants tikai vienai komandai. Konkursā var piedalīties neierobežots skaits komandu no katras Latvijas skolas un klases vai interešu izglītības centra 10. un 11. klašu skolēnu vecuma grupā.

4. ORGANIZATORI

Konkursu rīko Apvārsnis 2020 īstenotā  projekta Baltijas Biomateriālu Ekselences Centrs (BBCE) partneri - RTU, Latvijas Organiskās sintēzes institūts (OSI), Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), RSU Stomatoloģijas institūts (RSU SI), AO Pētniecības institūts Davosā, Šveicē (ARI), un Fridriha-Aleksandra Erlangenas-Nirnbergas universitātes Biomateriālu centrs Vācijā (FAU).  Konkursa sagatavošanā un norisē, ievērojot šī Nolikuma prasības, var piedalīties citas organizācijas un uzņēmumi slēdzot papildus vienošanās līgumus.

5. NORISE

Vispārīgie noteikumi

5.1. Konkurss notiek četrās kārtās ar apbalvošanas/noslēguma pasākumu Rīgā 2021. gada maijā:

5.1.1. konkursa neklātienes kārtas ir saistītas ar inženierzinātņu, dabaszinātņu apgūšanu, kā arī materiālu izmantošanu medicīnā. Uzdevumos tiks ietverti teorētiskie jautājumi/testi, kā arī katrā kārtā vismaz viens eksperimentāls uzdevums, kas būs jāiesniedz video formātā;

5.1.2. konkursa noslēgums/apbalvošana norisinās klātienē Rīgas Tehniskās Universitātes telpās.

5.2. Lai piedalītos konkursā, komandai elektroniski jāaizpilda pieteikuma anketa no 7.09.2020. plkst. 9:00 līdz 10.09.2020. plkst. 17:00. Anketā jānorāda komandas pārstāvētā skola, komandas nosaukums, komandas mentora, kapteiņa un dalībnieku vārdi un uzvārdi, kā arī kontaktinformācija. Dalība konkursā ir ierobežota, maksimālais komandu skaits, kas var piedalīties, ir 22. Komandas tiek reģistrētas pieteikuma iesniegšanas secībā. Pēc pirmo 22 komandu piereģistrēšanas, pieteikšanās tiek slēgta.

5.3. Pēc pieteikuma anketas nosūtīšanas un pieteikšanās termiņa beigām 5 darba dienu laikā uz komandas norādīto e-pastu tiks nosūtīts apstiprinājums vai noraidījums dalībai konkursā, konkursantu pienākums ir savlaicīgi informēt konkursa organizatorus, ja komanda nolēmusi nestartēt konkursā, zvanot pa tālruni 67089606 (darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.30) vai rakstot e-pasta vēstuli uz adresi: bbcentre@rtu.lv.

Dalībai apstiprinātās komandas uz pieteikumā norādīto e-pastu saņems katras kārtas uzdevumus, katras kārtas uzsākšanas pirmajā dienā, kā arī katras kārtas uzdevumi tiks publicēti konkursa mājas lapā https://bbcentre.eu.

5.4. Konkursa neklātienes kārtās piedalās ne vairāk kā 22 komandas. Neiesniedzot kādas kārtas konkursa uzdevumus līdz noteiktās kārtas noslēguma termiņam, komanda tiek izslēgta no tālākas dalības konkursā.

5.5. Konkursa neklātienes kārtu labākos rezultātus ieguvušās komandas (ne vairāk kā 10 komandas) tiek aicinātas uz noslēguma/apbalvošanas pasākumu Rīgas Tehniskajā Universitātē.

5.6. Konkursa klātienes pasākuma norises vietu un laiku nosaka konkursa organizatori un par to informē konkursa dalībniekus līdz 2021. gada 23.aprīlim.

5.7. Konkursa neklātienes kārtās iekļauti uzdevumi, kuru risināšanai nepieciešamas teorētiskās un/vai praktiskās zināšanas inženierzinātnēs, dabaszinātnēs un medicīnā. Katras konkursa kārtas uzdevumus sagatavo un vērtē BBCE noteiktais partneris:

Fizikas jomā – RTU, Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centrs.

Ķīmijas jomā – RSU, Farmācijas fakultāte.

Bioloģijas jomā – OSI, Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorija.

Medicīnas jomā – RSU Stomatoloģijas Institūts.

Konkursa kārtas vērtē katras institūcijas izveidota ekspertu žūrija, piešķirot noteiktu punktu skaitu par katru uzdevumu.

5.8. Konkurss notiek latviešu valodā. Uzdevumi tiek uzdoti latviešu valodā un atbildes ir jāiesniedz latviešu valodā.

5.9. BBCE projekta partneri patur visas tiesības (vadoties tikai no saviem ieskatiem un nepieciešamības) uz dalībnieku veidotā satura un materiālu, tajā skaitā uz to pirmreizēju un/vai atkārtotu, izmantošanu, publicēšanu, pārveidošanu, bez laika un vietas ierobežojumiem.

5.10. Konkursa organizatori ir tiesīgi mainīt konkursa norises kārtību, vismaz piecas darba dienas iepriekš par to brīdinot konkursa dalībniekus.

5.11. Piekrītot dalībai konkursā, komanda apliecina, ka tās dalībnieki un līdzjutēji, ir saskaņojuši ar vecākiem un saņēmuši viņu piekrišanu, ka konkursa organizatori var izmantot masu informācijas līdzekļos un publicitātes materiālos visas fotogrāfijas un video, kas uzņemti ar komandu dalībniekiem un līdzjutējiem konkursa noslēguma pasākumā bez papildus saskaņošanas. Uz konkursa klātienes pasākumu jāņem līdzi vecāku parakstītu atļauju par dalību konkursā (1. pielikums Vecaku_atlauja.pdf) jeb skolas vadības izziņu, ka minētā atļauja ir saņemta un glabājas skolā.

5.11.1 Skola vai interešu izglītības centrs nodrošina, ka, ievērojot fizisko personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasības, no konkursa dalībnieku vecākiem/aizbildņiem ir saņemta piekrišana konkursa dalībnieku datu apstrādei, kas nepieciešama konkursa norises nodrošināšanai atbilstoši šī Nolikuma prasībām.

Konkursa kārtu vērtēšana

5.12. Konkursa kārtu vērtēšana notiek desmit darba dienu laikā pēc katras kārtas noslēguma. Konkursā piedalās visas komandas, kas līdz augstāk minētajiem termiņiem ir iesniegušas atbildes uz visiem kārtas uzdevumiem. Lai pretendētu uz konkursa galveno balvu, komandai ir jāpiedalās un jāiegūst rezultāts visās četrās konkursa kārtās.

5.13. Katrā konkursa kārtā katram dalībniekiem jāatbild uz visiem jautājumiem/uzdevumiem. Par pareizi atbildētiem jautājumiem tiek piešķirti punkti. Komandas kopējo rezultātu veido visu jautājumu/uzdevumu iegūto punktu kopsumma.

5.14. Uzdevumus vērtē attālināti katras konkursa kārtas noteiktais BBCE partneris, piešķirot maksimālo punktu skaitu līdz 100, par katru kārtu. Kopā visa konkursa laikā komanda maksimāli var iegūt 400 punktus.

5.15. Konkursa neklātienes kārtu rezultāti tiks paziņoti pēc katras kārtas 10 darba dienu laikā.  

5.16. Katrā kārtā uzvar komanda, kas kopvērtējumā ieguvusi lielāko punktu skaitu. Par katru konkursa kārtu iegūtais punktu skaits summējas un 10 vislabāk startējušās komandas (ar vislielāko kopējo punktu skaitu) tiks aicinātas uz klātienes noslēguma pasākumu. Ja divām vai vairākām komandām ir vienāds punktu skaits, kas teorētiski ļauj kvalificēties noslēguma pasākumam, tiek aicināta komanda, kura hronoloģiski agrāk ir iesniegusi ceturtās kārtas uzdevumu risinājumus. Visas konkursā pieteiktās komandas savus rezultātus pirmajās trīs kārtās varēs skatīt interneta vietnē www.bbcentre.eu. Ceturtās kārtas rezultāti un konkursa uzvarētāji tiks paziņoti noslēguma pasākumā klātienē.

5.17. Ja komanda, kas kvalificējusies noslēguma pasākumam, kādu apsvērumu dēļ no dalības pasākumā atsakās, tad organizatori uzaicina citu komandu – attiecīgi nākamo komandu, kas sacensību kopvērtējumā ieguvusi augstāko punktu skaitu.

5.19. Konkursa noslēguma daļā plānots:

5.19.1. Ja konkursa kārtās pēc visu uzdevumu izpildes komandām, kas pretendē uz pirmajām trim vietām, ir vienāds punktu skaits, komandu kapteiņi atbild uz papildus jautājumiem, līdz kādai no komandām veidojas punktu pārsvars – par šo sacensību esamību komandas tiks iepriekš brīdinātas vismaz 5 darba dienas pirms klātienes pasākuma.

5.19.2. Iepazīstināt komandas dalībniekus ar BBCE projektu un skolēnu iespējām veikt zinātniski pētnieciskos darbus pie BBCE partneriem – RTU, OSI, RSU un RSU SI.

5.19.3. Izziņot konkursa rezultātus un apbalvot uzvarētājus.

6. APBALVOŠANA

Konkursa neklātienes kārtas

3 komandas, kuras ieguvušas visvairāk punktus katrā konkursa neklātienes kārtā saņem atzinības rakstus un piemiņas suvenīrus no kārtas vērtētājiem. Pēc katras kārtas uzdevumu izstrādātāju un vērtētāju ieskatiem var pasniegt veicināšanas balvas.

Konkursa klātienes kārtā

Galvenajā balvā noslēguma pasākumā (ja nepieciešams, pēc komandas kapteiņu sacensībām) – uzvarētāju komanda (4 līdz 5 dalībnieki, atkarībā no pieteiktā komandas dalībnieku skaita un komandas mentors) saņem ceļojumu pie BBCE sadarbības partneriem AO Pētniecības institūtā Davosā, Šveicē. Ceļojums ietver uzvarētāju komandai ceļa un dzīvošanas izmaksas Davosā, Šveicē līdz 5 dienām, no tām 3 dienu vizīti AO Pētniecības institūcijā ar iespēju skolēniem piedalīties biomateriālu pētniecības procesos. Uzvarētāju komandu ceļojumā pavada vismaz viena pilngadīga persona – komandas mentors (skolotājs) vai cita pilnvarota persona. Ceļa un dzīvošanas izmaksas sedz RTU, noslēdzot līgumu ar uzvarētāju komandas skolu vai interešu izglītības centru. Gadījumā, ja uzvarētāju komandas skola vai interešu izglītības centrs atsakās slēgt līgumu, galvenā balva secīgi pāriet nākamajai komandai, kura ieguvusi lielāko punktu skaitu konkursā.

Visi pārējie klātienes dalībnieki saņem atzinības rakstus un piemiņas suvenīrus. Pēc organizatoru ieskatiem var pasniegt dažādas veicināšanas balvas, katrai no komandām, kas piedalās klātienes kārtā.

7. Rezultātu apstrīdēšana

7.1. Konkursa dalībniekiem un pedagogiem ir tiesības rakstiski iesniegt konkursa organizatoram protestu, apstrīdot žūrijas vērtējumu 2 darba dienu laikā pēc konkursa rezultātu publicēšanas katrā kārtā, un 15 minūšu laikā no rezultātu paziņošanas brīža pēc kapteiņu sacensībām.

7.2. Žūrijai kopā ar organizatoriem ir tiesības pieņemt lēmumu jautājumos, kuri nav atrunāti konkursa nolikumā.

7.3. Organizatori nav atbildīgi, ja dalībnieku un/vai komandas konsultants nav iepazinies, nezin vai neievēro konkursa nolikumu.

7.4. Konkursa žūrijai ir tiesības diskvalificēt komandu, ja tā pārkāpj konkursa nolikumu, apzināti rīkojas negodprātīgi vai aizskar citu komandu dalībnieku cieņu un godu.BBCE project´s main objective is to establish a joint Baltic Biomaterials Centre of Excellence for advanced biomaterials development based on the long-term strategic cooperation between AO Research Institute Davos, Switzerland (ARI) and Friedrich-Alexander University of Erlangen-Nuremberg, Germany (FAU) on the one hand and RTU RBIDC, LIOS, RSU and RSU IS on the other hand.This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 857287